Riddersvik

Sockholm stad växer men numera är det inte enbart betongen som får ta plats. I de kommande bostadskvarteren i Riddersvik får det gröna utrymme utan att ge avkall på kvalité och attraktivitet, vilket visar sig efter Stockholms stads markanvisningstävling för bostadsbyggande. Tävlingen utmynnade i fem olika förslag från olika byggherrar och totalt planeras det för att byggas cirka 550 bostäder i Riddersvik i Hässelby villastad. På platsen har det tidigare funnits en trädskola så det är inte förvånande att det i uppdraget beskrevs att Riddersvik ska vara en modern trädgårdsstad.

Den moderna trädgårdsstaden

Det nya kvarteret i Riddersvik ska bli en plats att vallfärda till. En plats som inte enbart är till för de boende utan även för andra invånare i Stockholms stad och kanske även till det rika turistlivet. Att skapa en modern trädgårdsstad ger en chans att visa upp ny och innovativ arkitektur, där staden inte konkurrerar ut det gröna, utan istället uppmanar och utmanar till ett samspel mellan staden och grönskan, invånare och besökare samt mellan stadsliv och bykänslan. Målet är att låta arvet från den tidigare trädskolan andas vidare i nya byggnader, nya växter, grönska samt i nya mötesplatser.

Den gröna promenadstaden

Den gröna promenadstaden är en strategi i Stockholms stad som fokuserar på hur invånarna Stockholm stad ska ha tillgång till grönområden och parker även när grönområden behöver utnyttjas och tas i anspråk när staden växer. Riddersvik är ett nytt bostadsområde som visar att expansion inte nödvändigtvis innebär förlorade grönområden. Alla de bidrag som kom in till tävlingen hade inslag av träd och odlingslotter som skapar möjligheter för en grön promenadstad. Stadsodling är en del i strategin och visar på möjligheter för invånarna att påverka och inneha inflytande över sin egen närmiljö. I en ständigt växande stad behövs nya tankar om hur vi bygger, för vem vi bygger och för vilken framtid vi bygger. Riddersvik kan visa vägen!

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

daynight